Rekening
Type instellingInformatie over item
Frequentie
Periode2018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q4
Item
Verberg onderverdeling Totale activa9589789221 1361 0331 0689901 1451 074
 Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten100000000
 Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier000000000
Verberg onderverdeling Vorderingen op kredietinstellingen457397344535434469382502375
 Onmiddellijk opvraagbaar446387334525426461375494370
 Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)1010101077774
 Vorderingen op cliënten152150153174185174162182213
Verberg onderverdeling Obligaties en andere vastrentende effecten000000000
 Van publiekrechtelijke emittenten000000000
 Van andere emittenten000000000
 Aandelen en andere niet-vastrentende effecten807269696862665962
Verberg onderverdeling Financiële vaste activa89596969699102101101
 Deelnemingen in verbonden ondernemingen69595959598101100100
 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat101111111
 Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren000000000
 Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat000000000
 Oprichtingskosten en immateriële vaste activa127126125122121118114142131
 Materiële vaste activa655443333
 Eigen aandelen000000000
 Overige activa9090847980869983117
 Overlopende rekeningen384246574557617372
Verberg onderverdeling Totale passiva9589789221 1361 0331 0689901 1451 074
Verberg onderverdeling Vreemd vermogen358517356374416531342359388
Verberg onderverdeling Schulden bij kredietinstellingen343232333634333538
 Onmiddellijk opvraagbaar210010001
 Mobiliseringsschulden wegens herdiscontering van handelspapier000000000
 Overige schulden op termijn of met opzegging323132333534333537
Verberg onderverdeling Schulden bij cliënten526238603636363328
 Spaargelden / spaardeposito's000000000
Verberg onderverdeling Andere schulden526238603636363328
 Onmiddellijk opvraagbaar010000000
 Op termijn of met opzegging526238603536363328
 Wegens herdiscontering van handelspapier000000000
Verberg onderverdeling In schuldbewijzen belichaamde schulden000000000
 Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop000000000
 Overige schuldbewijzen000000000
 Overige schulden243389243233317418221229281
 Overlopende rekeningen243039422439465934
Verberg onderverdeling Voorzieningen en uitgestelde belastingen544544436
Verberg onderverdeling Voorzieningen voor risico's en kosten544544436
 Pensioen- en soortgelijke verplichtingen000000100
 Belastingen000001101
 Overige risico's en kosten433433324
 Uitgestelde belastingen000000000
 Fonds voor algemene bankrisico's000000000
 Achtergestelde schulden000000000
Verberg onderverdeling Eigen vermogen600461566762616537649786687
Verberg onderverdeling Kapitaal243242243243243243243243243
 Geplaatst kapitaal244242244244244244244244244
 Niet-opgevraagd kapitaal-1-1-1-1-1-1-1-1-1
 Uitgiftepremies868586868686868686
 Herwaarderingsmeerwaarden000000000
Verberg onderverdeling Reserves404143434375757575
 Wettelijke reserve131515151518181818
Verberg onderverdeling Onbeschikbare reserves111111111
 Voor eigen aandelen000000000
 Andere111111111
 Belastingvrije reserves677777111
 Beschikbare reserves201920202050555556
 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)394044434369696968
 Winst (+) of verlies (-) van het boekjaar1935315034720163175312214
Data extracted on 06 May 2021 18:20 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie