Rekening
Type instellingInformatie over item
Frequentie
Periode2019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q3
Item
Verberg onderverdeling Totale activa1 1361 0331 0689901 1451 0741 1631 1751 376
 Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten000000000
 Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier000000000
Verberg onderverdeling Vorderingen op kredietinstellingen535434469382502375453411587
 Onmiddellijk opvraagbaar525426461375494370449405549
 Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)10777744738
 Vorderingen op cliënten174185174162182213188219284
Verberg onderverdeling Obligaties en andere vastrentende effecten000000000
 Van publiekrechtelijke emittenten000000000
 Van andere emittenten000000000
 Aandelen en andere niet-vastrentende effecten696862665962626778
Verberg onderverdeling Financiële vaste activa969699102101101102102103
 Deelnemingen in verbonden ondernemingen959598101100100100100101
 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat111111122
 Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren000000000
 Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat000000000
 Oprichtingskosten en immateriële vaste activa122121118114142131127125123
 Materiële vaste activa443333333
 Eigen aandelen000000000
 Overige activa7980869983117158209149
 Overlopende rekeningen574557617372693950
Verberg onderverdeling Totale passiva1 1361 0331 0689901 1451 0741 1631 1751 376
Verberg onderverdeling Vreemd vermogen374416531342359388567392423
Verberg onderverdeling Schulden bij kredietinstellingen333634333538384142
 Onmiddellijk opvraagbaar010001000
 Mobiliseringsschulden wegens herdiscontering van handelspapier000000000
 Overige schulden op termijn of met opzegging333534333537384142
Verberg onderverdeling Schulden bij cliënten603636363328373739
 Spaargelden / spaardeposito's000000000
Verberg onderverdeling Andere schulden603636363328373739
 Onmiddellijk opvraagbaar000000110
 Op termijn of met opzegging603536363328373639
 Wegens herdiscontering van handelspapier000000000
Verberg onderverdeling In schuldbewijzen belichaamde schulden000000000
 Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop000000000
 Overige schuldbewijzen000000000
 Overige schulden233317418221229281449284306
 Overlopende rekeningen422439465934372632
Verberg onderverdeling Voorzieningen en uitgestelde belastingen544436654
Verberg onderverdeling Voorzieningen voor risico's en kosten544436654
 Pensioen- en soortgelijke verplichtingen000100000
 Belastingen001101101
 Overige risico's en kosten433324543
 Uitgestelde belastingen000000000
 Fonds voor algemene bankrisico's000000000
 Achtergestelde schulden000000000
Verberg onderverdeling Eigen vermogen762616537649786687596783953
Verberg onderverdeling Kapitaal243243243243243243243244244
 Geplaatst kapitaal244244244244244244244244244
 Niet-opgevraagd kapitaal-1-1-1-1-1-1-1-1-1
 Uitgiftepremies868686868686868686
 Herwaarderingsmeerwaarden000000000
Verberg onderverdeling Reserves434375757575777980
 Wettelijke reserve151518181818181918
Verberg onderverdeling Onbeschikbare reserves111111111
 Voor eigen aandelen000000000
 Andere111111111
 Belastingvrije reserves777111111
 Beschikbare reserves202050555556565959
 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)434369696968949494
 Winst (+) of verlies (-) van het boekjaar3472016317531221495280450
Data extracted on 26 Jan 2022 19:40 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie