Rekening
Type instellingInformatie over item
Frequentie
Periode2020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4
Item
Verberg onderverdeling Totale activa1 0741 1631 1751 3761 4921 5881 3961 4141 321
 Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten000000000
 Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier000000000
Verberg onderverdeling Vorderingen op kredietinstellingen375453411587715808544685513
 Onmiddellijk opvraagbaar370449405549678770506651510
 Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)44738373838342
 Vorderingen op cliënten213188219284241240351331353
Verberg onderverdeling Obligaties en andere vastrentende effecten000000000
 Van publiekrechtelijke emittenten000000000
 Van andere emittenten000000000
 Aandelen en andere niet-vastrentende effecten626267787877742526
Verberg onderverdeling Financiële vaste activa101102102103109110110111134
 Deelnemingen in verbonden ondernemingen100100100101107107107107108
 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat1122222224
 Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren000000000
 Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat000000012
 Oprichtingskosten en immateriële vaste activa1311271251231191151158781
 Materiële vaste activa333333322
 Eigen aandelen000000000
 Overige activa117158209149207215178150186
 Overlopende rekeningen726939502122222325
Verberg onderverdeling Totale passiva1 0741 1631 1751 3761 4921 5881 3961 4141 321
Verberg onderverdeling Vreemd vermogen388567392423421943575518385
Verberg onderverdeling Schulden bij kredietinstellingen383841424441403942
 Onmiddellijk opvraagbaar100000000
 Mobiliseringsschulden wegens herdiscontering van handelspapier000000000
 Overige schulden op termijn of met opzegging373841424441403942
Verberg onderverdeling Schulden bij cliënten283737394044434538
 Spaargelden / spaardeposito's000000000
Verberg onderverdeling Andere schulden283737394044434538
 Onmiddellijk opvraagbaar011001000
 Op termijn of met opzegging283736394043434538
 Wegens herdiscontering van handelspapier000000000
Verberg onderverdeling In schuldbewijzen belichaamde schulden000000000
 Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop000000000
 Overige schuldbewijzen000000000
 Overige schulden281449284306326848482427297
 Overlopende rekeningen3437263243646
Verberg onderverdeling Voorzieningen en uitgestelde belastingen665477522
Verberg onderverdeling Voorzieningen voor risico's en kosten665477522
 Pensioen- en soortgelijke verplichtingen000000000
 Belastingen110112111
 Overige risico's en kosten454365311
 Uitgestelde belastingen000000000
 Fonds voor algemene bankrisico's000000000
 Achtergestelde schulden000000000
Verberg onderverdeling Eigen vermogen6875967839531 070645821896935
Verberg onderverdeling Kapitaal243243244244243243248245246
 Geplaatst kapitaal244244244244244244248245247
 Niet-opgevraagd kapitaal-1-1-1-1-1-1-10-1
 Uitgiftepremies868686868686868686
 Herwaarderingsmeerwaarden0000000012
Verberg onderverdeling Reserves757779807882886868
 Wettelijke reserve181819181819191919
Verberg onderverdeling Onbeschikbare reserves111100666
 Voor eigen aandelen000000000
 Andere111100666
 Belastingvrije reserves111113333
 Beschikbare reserves565659595960604040
 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)689494949312717012781
 Winst (+) of verlies (-) van het boekjaar21495280450570106229369442
Data extracted on 29 May 2023 14:37 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie