Rekening
Type instellingInformatie over item
Frequentie
Periode2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1
Item
Verberg onderverdeling Totale activa1 0689901 1451 0741 1631 1751 3761 4921 588
 Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten000000000
 Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier000000000
Verberg onderverdeling Vorderingen op kredietinstellingen469382502375453411587715808
 Onmiddellijk opvraagbaar461375494370449405549678770
 Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)777447383738
 Vorderingen op cliënten174162182213188219284241240
Verberg onderverdeling Obligaties en andere vastrentende effecten000000000
 Van publiekrechtelijke emittenten000000000
 Van andere emittenten000000000
 Aandelen en andere niet-vastrentende effecten626659626267787877
Verberg onderverdeling Financiële vaste activa99102101101102102103109110
 Deelnemingen in verbonden ondernemingen98101100100100100101107107
 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat111112222
 Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren000000000
 Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat000000000
 Oprichtingskosten en immateriële vaste activa118114142131127125123119115
 Materiële vaste activa333333333
 Eigen aandelen000000000
 Overige activa869983117158209149207215
 Overlopende rekeningen576173726939502122
Verberg onderverdeling Totale passiva1 0689901 1451 0741 1631 1751 3761 4921 588
Verberg onderverdeling Vreemd vermogen531342359388567392423421943
Verberg onderverdeling Schulden bij kredietinstellingen343335383841424441
 Onmiddellijk opvraagbaar000100000
 Mobiliseringsschulden wegens herdiscontering van handelspapier000000000
 Overige schulden op termijn of met opzegging343335373841424441
Verberg onderverdeling Schulden bij cliënten363633283737394044
 Spaargelden / spaardeposito's000000000
Verberg onderverdeling Andere schulden363633283737394044
 Onmiddellijk opvraagbaar000011001
 Op termijn of met opzegging363633283736394043
 Wegens herdiscontering van handelspapier000000000
Verberg onderverdeling In schuldbewijzen belichaamde schulden000000000
 Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop000000000
 Overige schuldbewijzen000000000
 Overige schulden418221229281449284306326848
 Overlopende rekeningen3946593437263243
Verberg onderverdeling Voorzieningen en uitgestelde belastingen443665477
Verberg onderverdeling Voorzieningen voor risico's en kosten443665477
 Pensioen- en soortgelijke verplichtingen010000000
 Belastingen110110112
 Overige risico's en kosten332454365
 Uitgestelde belastingen000000000
 Fonds voor algemene bankrisico's000000000
 Achtergestelde schulden000000000
Verberg onderverdeling Eigen vermogen5376497866875967839531 070645
Verberg onderverdeling Kapitaal243243243243243244244243243
 Geplaatst kapitaal244244244244244244244244244
 Niet-opgevraagd kapitaal-1-1-1-1-1-1-1-1-1
 Uitgiftepremies868686868686868686
 Herwaarderingsmeerwaarden000000000
Verberg onderverdeling Reserves757575757779807882
 Wettelijke reserve181818181819181819
Verberg onderverdeling Onbeschikbare reserves111111100
 Voor eigen aandelen000000000
 Andere111111100
 Belastingvrije reserves711111113
 Beschikbare reserves505555565659595960
 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)6969696894949493127
 Winst (+) of verlies (-) van het boekjaar6317531221495280450570106
Data extracted on 09 Aug 2022 22:18 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie