Rekening
Type instellingInformatie over item
Frequentie
Periode2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q3
Item
Verberg onderverdeling Totale activa1 2079589789221 1361 0331 0689901 145
 Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten010000000
 Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier000000000
Verberg onderverdeling Vorderingen op kredietinstellingen693457397344535434469382502
 Onmiddellijk opvraagbaar683446387334525426461375494
 Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)10101010107777
 Vorderingen op cliënten164152150153174185174162182
Verberg onderverdeling Obligaties en andere vastrentende effecten000000000
 Van publiekrechtelijke emittenten000000000
 Van andere emittenten000000000
 Aandelen en andere niet-vastrentende effecten698072696968626659
Verberg onderverdeling Financiële vaste activa789596969699102101
 Deelnemingen in verbonden ondernemingen669595959598101100
 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat110111111
 Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren000000000
 Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat000000000
 Oprichtingskosten en immateriële vaste activa129127126125122121118114142
 Materiële vaste activa765544333
 Eigen aandelen000000000
 Overige activa919090847980869983
 Overlopende rekeningen473842465745576173
Verberg onderverdeling Totale passiva1 2079589789221 1361 0331 0689901 145
Verberg onderverdeling Vreemd vermogen440358517356374416531342359
Verberg onderverdeling Schulden bij kredietinstellingen643432323336343335
 Onmiddellijk opvraagbaar121001000
 Mobiliseringsschulden wegens herdiscontering van handelspapier000000000
 Overige schulden op termijn of met opzegging643231323335343335
Verberg onderverdeling Schulden bij cliënten565262386036363633
 Spaargelden / spaardeposito's000000000
Verberg onderverdeling Andere schulden565262386036363633
 Onmiddellijk opvraagbaar001000000
 Op termijn of met opzegging565262386035363633
 Wegens herdiscontering van handelspapier000000000
Verberg onderverdeling In schuldbewijzen belichaamde schulden000000000
 Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop000000000
 Overige schuldbewijzen000000000
 Overige schulden269243389243233317418221229
 Overlopende rekeningen462430394224394659
Verberg onderverdeling Voorzieningen en uitgestelde belastingen554454443
Verberg onderverdeling Voorzieningen voor risico's en kosten554454443
 Pensioen- en soortgelijke verplichtingen000000010
 Belastingen000000110
 Overige risico's en kosten443343332
 Uitgestelde belastingen000000000
 Fonds voor algemene bankrisico's000000000
 Achtergestelde schulden000000000
Verberg onderverdeling Eigen vermogen767600461566762616537649786
Verberg onderverdeling Kapitaal243243242243243243243243243
 Geplaatst kapitaal243244242244244244244244244
 Niet-opgevraagd kapitaal-1-1-1-1-1-1-1-1-1
 Uitgiftepremies868685868686868686
 Herwaarderingsmeerwaarden000000000
Verberg onderverdeling Reserves384041434343757575
 Wettelijke reserve131315151515181818
Verberg onderverdeling Onbeschikbare reserves011111111
 Voor eigen aandelen000000000
 Andere011111111
 Belastingvrije reserves667777711
 Beschikbare reserves202019202020505555
 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)393940444343696969
 Winst (+) of verlies (-) van het boekjaar3611935315034720163175312
Data extracted on 03 Mar 2021 02:10 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie