Rekening
Type instellingInformatie over item
Frequentie
Periode2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q1
Item
Verberg onderverdeling Totale activa9789221 1361 0331 0689901 1451 0741 163
 Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten000000000
 Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier000000000
Verberg onderverdeling Vorderingen op kredietinstellingen397344535434469382502375453
 Onmiddellijk opvraagbaar387334525426461375494370449
 Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)101010777744
 Vorderingen op cliënten150153174185174162182213188
Verberg onderverdeling Obligaties en andere vastrentende effecten000000000
 Van publiekrechtelijke emittenten000000000
 Van andere emittenten000000000
 Aandelen en andere niet-vastrentende effecten726969686266596262
Verberg onderverdeling Financiële vaste activa9596969699102101101102
 Deelnemingen in verbonden ondernemingen9595959598101100100100
 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat011111111
 Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren000000000
 Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat000000000
 Oprichtingskosten en immateriële vaste activa126125122121118114142131127
 Materiële vaste activa554433333
 Eigen aandelen000000000
 Overige activa90847980869983117158
 Overlopende rekeningen424657455761737269
Verberg onderverdeling Totale passiva9789221 1361 0331 0689901 1451 0741 163
Verberg onderverdeling Vreemd vermogen517356374416531342359388567
Verberg onderverdeling Schulden bij kredietinstellingen323233363433353838
 Onmiddellijk opvraagbaar100100010
 Mobiliseringsschulden wegens herdiscontering van handelspapier000000000
 Overige schulden op termijn of met opzegging313233353433353738
Verberg onderverdeling Schulden bij cliënten623860363636332837
 Spaargelden / spaardeposito's000000000
Verberg onderverdeling Andere schulden623860363636332837
 Onmiddellijk opvraagbaar100000001
 Op termijn of met opzegging623860353636332837
 Wegens herdiscontering van handelspapier000000000
Verberg onderverdeling In schuldbewijzen belichaamde schulden000000000
 Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop000000000
 Overige schuldbewijzen000000000
 Overige schulden389243233317418221229281449
 Overlopende rekeningen303942243946593437
Verberg onderverdeling Voorzieningen en uitgestelde belastingen445444366
Verberg onderverdeling Voorzieningen voor risico's en kosten445444366
 Pensioen- en soortgelijke verplichtingen000001000
 Belastingen000011011
 Overige risico's en kosten334333245
 Uitgestelde belastingen000000000
 Fonds voor algemene bankrisico's000000000
 Achtergestelde schulden000000000
Verberg onderverdeling Eigen vermogen461566762616537649786687596
Verberg onderverdeling Kapitaal242243243243243243243243243
 Geplaatst kapitaal242244244244244244244244244
 Niet-opgevraagd kapitaal-1-1-1-1-1-1-1-1-1
 Uitgiftepremies858686868686868686
 Herwaarderingsmeerwaarden000000000
Verberg onderverdeling Reserves414343437575757577
 Wettelijke reserve151515151818181818
Verberg onderverdeling Onbeschikbare reserves111111111
 Voor eigen aandelen000000000
 Andere111111111
 Belastingvrije reserves777771111
 Beschikbare reserves192020205055555656
 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)404443436969696894
 Winst (+) of verlies (-) van het boekjaar531503472016317531221495
Data extracted on 05 Aug 2021 10:23 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie