Rekening
Type instellingInformatie over item
Frequentie
Periode2019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q2
Item
Verberg onderverdeling Totale activa9221 1361 0331 0689901 1451 0741 1631 175
 Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten000000000
 Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier000000000
Verberg onderverdeling Vorderingen op kredietinstellingen344535434469382502375453411
 Onmiddellijk opvraagbaar334525426461375494370449405
 Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)10107777447
 Vorderingen op cliënten153174185174162182213188219
Verberg onderverdeling Obligaties en andere vastrentende effecten000000000
 Van publiekrechtelijke emittenten000000000
 Van andere emittenten000000000
 Aandelen en andere niet-vastrentende effecten696968626659626267
Verberg onderverdeling Financiële vaste activa96969699102101101102102
 Deelnemingen in verbonden ondernemingen95959598101100100100100
 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat111111112
 Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren000000000
 Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat000000000
 Oprichtingskosten en immateriële vaste activa125122121118114142131127125
 Materiële vaste activa544333333
 Eigen aandelen000000000
 Overige activa847980869983117158209
 Overlopende rekeningen465745576173726939
Verberg onderverdeling Totale passiva9221 1361 0331 0689901 1451 0741 1631 175
Verberg onderverdeling Vreemd vermogen356374416531342359388567392
Verberg onderverdeling Schulden bij kredietinstellingen323336343335383841
 Onmiddellijk opvraagbaar001000100
 Mobiliseringsschulden wegens herdiscontering van handelspapier000000000
 Overige schulden op termijn of met opzegging323335343335373841
Verberg onderverdeling Schulden bij cliënten386036363633283737
 Spaargelden / spaardeposito's000000000
Verberg onderverdeling Andere schulden386036363633283737
 Onmiddellijk opvraagbaar000000011
 Op termijn of met opzegging386035363633283736
 Wegens herdiscontering van handelspapier000000000
Verberg onderverdeling In schuldbewijzen belichaamde schulden000000000
 Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop000000000
 Overige schuldbewijzen000000000
 Overige schulden243233317418221229281449284
 Overlopende rekeningen394224394659343726
Verberg onderverdeling Voorzieningen en uitgestelde belastingen454443665
Verberg onderverdeling Voorzieningen voor risico's en kosten454443665
 Pensioen- en soortgelijke verplichtingen000010000
 Belastingen000110110
 Overige risico's en kosten343332454
 Uitgestelde belastingen000000000
 Fonds voor algemene bankrisico's000000000
 Achtergestelde schulden000000000
Verberg onderverdeling Eigen vermogen566762616537649786687596783
Verberg onderverdeling Kapitaal243243243243243243243243244
 Geplaatst kapitaal244244244244244244244244244
 Niet-opgevraagd kapitaal-1-1-1-1-1-1-1-1-1
 Uitgiftepremies868686868686868686
 Herwaarderingsmeerwaarden000000000
Verberg onderverdeling Reserves434343757575757779
 Wettelijke reserve151515181818181819
Verberg onderverdeling Onbeschikbare reserves111111111
 Voor eigen aandelen000000000
 Andere111111111
 Belastingvrije reserves777711111
 Beschikbare reserves202020505555565659
 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)444343696969689494
 Winst (+) of verlies (-) van het boekjaar1503472016317531221495280
Data extracted on 19 Oct 2021 11:10 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie