Rekening
Type instellingInformatie over item
Frequentie
Periode2016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4
Item
Verberg onderverdeling Totale activa7708789551 1441 0091 0761 0341 207958
 Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten000000001
 Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier000000000
Verberg onderverdeling Vorderingen op kredietinstellingen436529423602401401503693457
 Onmiddellijk opvraagbaar424514407517321320422683446
 Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)121415858080801010
 Vorderingen op cliënten99104115141137157142164152
Verberg onderverdeling Obligaties en andere vastrentende effecten00150150150150000
 Van publiekrechtelijke emittenten000000000
 Van andere emittenten00150150150150000
 Aandelen en andere niet-vastrentende effecten494550504962696980
Verberg onderverdeling Financiële vaste activa2627261467778
 Deelnemingen in verbonden ondernemingen2626261466666
 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat000001111
 Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren010000000
 Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat000000000
 Oprichtingskosten en immateriële vaste activa45434141135132131129127
 Materiële vaste activa1312111099876
 Eigen aandelen000000000
 Overige activa56567472641071299190
 Overlopende rekeningen466364645950454738
Verberg onderverdeling Totale passiva7708789551 1441 0091 0761 0341 207958
Verberg onderverdeling Vreemd vermogen422478411441461593430440358
Verberg onderverdeling Schulden bij kredietinstellingen191618213461856434
 Onmiddellijk opvraagbaar102400012
 Mobiliseringsschulden wegens herdiscontering van handelspapier000000000
 Overige schulden op termijn of met opzegging181617173460856432
Verberg onderverdeling Schulden bij cliënten333328414046535652
 Spaargelden / spaardeposito's000000000
Verberg onderverdeling Andere schulden333328414046535652
 Onmiddellijk opvraagbaar011001000
 Op termijn of met opzegging333327404046535652
 Wegens herdiscontering van handelspapier000000000
Verberg onderverdeling In schuldbewijzen belichaamde schulden000000000
 Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop000000000
 Overige schuldbewijzen000000000
 Overige schulden342374293320323447245269243
 Overlopende rekeningen235167565732414624
Verberg onderverdeling Voorzieningen en uitgestelde belastingen555467655
Verberg onderverdeling Voorzieningen voor risico's en kosten555467655
 Pensioen- en soortgelijke verplichtingen000000000
 Belastingen112101000
 Overige risico's en kosten433366544
 Uitgestelde belastingen000000000
 Fonds voor algemene bankrisico's000000000
 Achtergestelde schulden000000000
Verberg onderverdeling Eigen vermogen348400544703548484604767600
Verberg onderverdeling Kapitaal150150151151242243243243243
 Geplaatst kapitaal150150151151242243243243244
 Niet-opgevraagd kapitaal-1-1-1-1-1-1-1-1-1
 Uitgiftepremies858585858586868686
 Herwaarderingsmeerwaarden000000000
Verberg onderverdeling Reserves343535353638383840
 Wettelijke reserve101111111113131313
Verberg onderverdeling Onbeschikbare reserves000000001
 Voor eigen aandelen000000000
 Andere000000001
 Belastingvrije reserves566667766
 Beschikbare reserves191919191919192020
 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)464342423139393939
 Winst (+) of verlies (-) van het boekjaar328623239115578198361193
Data extracted on 18 Jun 2019 06:38 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie