Rekening
Type instellingInformatie over item
Frequentie
Periode2017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q1
Item
Verberg onderverdeling Totale activa8789551 1441 0091 0761 0341 207958978
 Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten000000010
 Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier000000000
Verberg onderverdeling Vorderingen op kredietinstellingen529423602401401503693457397
 Onmiddellijk opvraagbaar514407517321320422683446387
 Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)141585808080101010
 Vorderingen op cliënten104115141137157142164152150
Verberg onderverdeling Obligaties en andere vastrentende effecten01501501501500000
 Van publiekrechtelijke emittenten000000000
 Van andere emittenten01501501501500000
 Aandelen en andere niet-vastrentende effecten455050496269698072
Verberg onderverdeling Financiële vaste activa2726146777895
 Deelnemingen in verbonden ondernemingen2626146666695
 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat000011110
 Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren100000000
 Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat000000000
 Oprichtingskosten en immateriële vaste activa434141135132131129127126
 Materiële vaste activa121110998765
 Eigen aandelen000000000
 Overige activa56747264107129919090
 Overlopende rekeningen636464595045473842
Verberg onderverdeling Totale passiva8789551 1441 0091 0761 0341 207958978
Verberg onderverdeling Vreemd vermogen478411441461593430440358517
Verberg onderverdeling Schulden bij kredietinstellingen161821346185643432
 Onmiddellijk opvraagbaar024000121
 Mobiliseringsschulden wegens herdiscontering van handelspapier000000000
 Overige schulden op termijn of met opzegging161717346085643231
Verberg onderverdeling Schulden bij cliënten332841404653565262
 Spaargelden / spaardeposito's000000000
Verberg onderverdeling Andere schulden332841404653565262
 Onmiddellijk opvraagbaar110010001
 Op termijn of met opzegging332740404653565262
 Wegens herdiscontering van handelspapier000000000
Verberg onderverdeling In schuldbewijzen belichaamde schulden000000000
 Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop000000000
 Overige schuldbewijzen000000000
 Overige schulden374293320323447245269243389
 Overlopende rekeningen516756573241462430
Verberg onderverdeling Voorzieningen en uitgestelde belastingen554676554
Verberg onderverdeling Voorzieningen voor risico's en kosten554676554
 Pensioen- en soortgelijke verplichtingen000000000
 Belastingen121010000
 Overige risico's en kosten333665443
 Uitgestelde belastingen000000000
 Fonds voor algemene bankrisico's000000000
 Achtergestelde schulden000000000
Verberg onderverdeling Eigen vermogen400544703548484604767600461
Verberg onderverdeling Kapitaal150151151242243243243243242
 Geplaatst kapitaal150151151242243243243244242
 Niet-opgevraagd kapitaal-1-1-1-1-1-1-1-1-1
 Uitgiftepremies858585858686868685
 Herwaarderingsmeerwaarden000000000
Verberg onderverdeling Reserves353535363838384041
 Wettelijke reserve111111111313131315
Verberg onderverdeling Onbeschikbare reserves000000011
 Voor eigen aandelen000000000
 Andere000000011
 Belastingvrije reserves666677667
 Beschikbare reserves191919191919202019
 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)434242313939393940
 Winst (+) of verlies (-) van het boekjaar862323911557819836119353
Data extracted on 21 Sep 2019 10:53 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie