Rekening
Type instellingInformatie over item
Frequentie
Periode2016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q3
Item
Verberg onderverdeling Totale activa9917708789551 1441 0091 0761 0341 207
 Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten000000000
 Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier000000000
Verberg onderverdeling Vorderingen op kredietinstellingen633436529423602401401503693
 Onmiddellijk opvraagbaar615424514407517321320422683
 Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)181214158580808010
 Vorderingen op cliënten10199104115141137157142164
Verberg onderverdeling Obligaties en andere vastrentende effecten00015015015015000
 Van publiekrechtelijke emittenten000000000
 Van andere emittenten00015015015015000
 Aandelen en andere niet-vastrentende effecten504945505049626969
Verberg onderverdeling Financiële vaste activa26262726146777
 Deelnemingen in verbonden ondernemingen26262626146666
 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat000000111
 Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren001000000
 Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat000000000
 Oprichtingskosten en immateriële vaste activa4645434141135132131129
 Materiële vaste activa18131211109987
 Eigen aandelen000000000
 Overige activa59565674726410712991
 Overlopende rekeningen574663646459504547
Verberg onderverdeling Totale passiva9917708789551 1441 0091 0761 0341 207
Verberg onderverdeling Vreemd vermogen360422478411441461593430440
Verberg onderverdeling Schulden bij kredietinstellingen191916182134618564
 Onmiddellijk opvraagbaar010240001
 Mobiliseringsschulden wegens herdiscontering van handelspapier000000000
 Overige schulden op termijn of met opzegging191816171734608564
Verberg onderverdeling Schulden bij cliënten473333284140465356
 Spaargelden / spaardeposito's000000000
Verberg onderverdeling Andere schulden473333284140465356
 Onmiddellijk opvraagbaar001100100
 Op termijn of met opzegging473333274040465356
 Wegens herdiscontering van handelspapier000000000
Verberg onderverdeling In schuldbewijzen belichaamde schulden000000000
 Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop000000000
 Overige schuldbewijzen000000000
 Overige schulden248342374293320323447245269
 Overlopende rekeningen422351675657324146
Verberg onderverdeling Voorzieningen en uitgestelde belastingen455546765
Verberg onderverdeling Voorzieningen voor risico's en kosten455546765
 Pensioen- en soortgelijke verplichtingen000000000
 Belastingen011210100
 Overige risico's en kosten443336654
 Uitgestelde belastingen000000000
 Fonds voor algemene bankrisico's000000000
 Achtergestelde schulden000000000
Verberg onderverdeling Eigen vermogen630348400544703548484604767
Verberg onderverdeling Kapitaal150150150151151242243243243
 Geplaatst kapitaal150150150151151242243243243
 Niet-opgevraagd kapitaal-1-1-1-1-1-1-1-1-1
 Uitgiftepremies858585858585868686
 Herwaarderingsmeerwaarden000000000
Verberg onderverdeling Reserves343435353536383838
 Wettelijke reserve101011111111131313
Verberg onderverdeling Onbeschikbare reserves000000000
 Voor eigen aandelen000000000
 Andere000000000
 Belastingvrije reserves556666776
 Beschikbare reserves191919191919191920
 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)464643424231393939
 Winst (+) of verlies (-) van het boekjaar316328623239115578198361
Data extracted on 20 Mar 2019 11:37 UTC (GMT) from NBB.Stat

Informatie

Check i voor informatie